REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PATINASTYLE.PL

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób korzystania ze Sklepu internetowego patinastyle.pl, składania zamówień Towarów przez Klienta dostępnych w Sklepie internetowym, sprzedaży Towarów, zapłaty Ceny sprzedaży, dostarczania zakupionych Towarów,   uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia, odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin określa także zasady i warunki świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

DEFINICJE:

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towarów zamówionych przez Klienta.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wykonywania dostawy produktów, to jest: firmę kurierską lub Pocztę Polską S.A.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zobowiązuje się uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – usługa elektroniczna udostępniana na stronie Sprzedawcy oznaczona indywidualną dla każdego Klienta nazwą i hasłem. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z udostępnionych funkcjonalności./usług takich jak zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 8. Login – adres e-mail Klienta podany przy rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym.
 9. Newsletter – Usługa Elektroniczną, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu za zgodą Klienta.
 10. Promocja – szczególne warunki sprzedaży oznaczonych Towarów lub świadczenia określonych usług w ramach Sklepu internetowego opisane przez Sprzedawcę w określonym czasie, na określonych warunkach, z których Klient może skorzystać na opisanych tam zasadach, jak np. obniżenie ceny Towaru lub obniżenie kosztów dostawy Towaru
 11. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Regulamin – niniejszy dokument.
 13. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 14. Sprzedawca – Dariusz Leszczyński IMG Studio, adres: 05-660 Warka, Gąski 86, NIP: 113-083-35-61, REGON: 012645874, adres e-mail: …., numer telefonu: …..
 15. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe pod którymi Sprzedawca prowadzi sklepy internetowe, działające po d domeną patinastyle.pl/
 16. Sklep internetowy – strona internetowa Sprzedawcy, na której Klient ma możliwość złożenia Zamówienia, dokonania rezerwacji Towaru oraz korzystania z usług udostępnionych przez Sprzedawcę.
 17. Towar – rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towary za pośrednictwem sklepu internetowego za zapłatą Ceny sprzedaży powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki .Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Umowa określa Towar – jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.
 19. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z umową o świadczenie usług.
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta będące wolą zawarcia umowy sprzedaży na odległość złożone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, określające Towar, co do których Klient deklaruje chęć zawarcia umowy sprzedaży. Akceptacja zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie umowy Sprzedaży Towaru. Każdorazowemu złożonemu zamówieniu Sprzedawca nada numer zamówienia.
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem patinastyle.pl prowadzony jest przez Dariusza Leszczyńskiego IMG Studio, adres: adres: 05-660 Warka, Gąski 86, NIP: 113-083-35-61, REGON: 012645874, adres e-mail:kontakt@patinastyle.pl, numer telefonu: 504 480 696
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami jak również do Klientów niebędących Konsumentami korzystających ze Sklepu internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia/zawarcia Umowy Sprzedaży bez rejestracji lub/i do rejestracji konta Klienta.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu, w tym zdjęć zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich jest możliwe jedynie na zasadach określonych w Regulaminie i za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym zapoznanie się z prezentowaną ofertą, składanie zamówień, rejestracja Konta, zawieranie umowy sprzedaży, korzystanie z usług elektronicznych możliwe jest przy spełnieniu przez osobę odwiedzającą/Klienta minimalnych wymagań technicznych, jak: posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową typu …. Do rejestracji Konta Klienta i/lub złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, brak możliwości korzystania z dostępnych w Sklepie Internetowym funkcjonalności wywołane siłą wyższą, zabronionym ingerencją osób trzecich lub brakiem możliwości połączenia Sklepu internetowego ze sprzętem Klienta.
 8. Zabroniona jest jakakolwiek aktywność Klienta/osoby odwiedzjącej stronę sklepu internetowego mogąca mieć wpływ na ciągłość funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności ingerencję w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy,  dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 9. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta/osobę odwiedzającą stronę Sklepu internetowego w celu rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oraz wszelkiej działalności sprzecznej z działalnością Sprzedawcy, niezgodnej z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszającymi prawa osób trzecich.
 10. Zapoznanie się z ofertą Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.
 11. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez dokonania rejestracji. Złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta Klienta uniemożliwia późniejsze korzystanie z funkcji dostępnej w panelu Konto Klienta.
 12. Rozliczenia transakcji zakupu e-przelewem prowadzone jest za pośrednictwem PayU na podstawie regulaminu usług zamieszczonego na stronie https://www.payu.pl/.
 13. Kontakt Klienta ze Sprzedawcą jest możliwy:
  1. w formie pisemnej na adres: Dariusz Leszczyński IMG Studio, adres: 05-660 Warka, Gąski 86,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@patinastyle.pl
 14. Sprzedawca dostarcza Towary w ramach Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 15. Sprzedawca informuje, że wykorzystywanie przez Klienta publicznej sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być przyczyną pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione.
 • 2 REJESTRACJA I LOGOWANIE
 1. Klient w celu złożenia zamówienia I zakupu Towaru w Sklepie internetowym może założyć Konto Klienta, co umożliwi mu korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu.
 2. Założenie Konta przez Klienta jest poprzedzone bezpłatną rejestracją polegającą na uzupełnieniu formularza rejestracyjnego.
 3. Podczas rejestracji Konta Klient zobowiązany jest do uzupełnienia danych: imienia, adresu e-mail, indywidualnie ustalone przez Klienta hasło. Dodatkowo wymagana jest akceptacja Regulaminu, polityki cookies oraz potwierdzenia zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Klienta. Hasło jest informacją poufną znaną wyłącznie Klientowi. Za udostępnienie loginu i hasła osobom nieupoważnionym wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Zgoda Klienta podczas rejestracji na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna. Zgoda na przetwarzanie w celach marketingowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy.
 5. Po rejestracji Konta Klient otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji link aktywacyjny. Z chwilą aktywacji konta przez Klienta zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
 6. Po aktywacji Konta przez Klienta, logowanie do Konta odbywa się po wpisaniu loginu, którym jest adres e-mail oraz hasła wskazanego przez Klienta przy rejestracji Konta.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 • 3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie należy rozumieć jako oferta Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Istnieje możliwość składania zamówień w Sklepie internetowym patinastyle.pl przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową z wykorzystaniem rejestracji lub bez rejestracji Klienta.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta polega na dodaniu Towaru do koszyka, co następuje przez wybór ilości sztuk Towaru i polecenia “dodaj do koszyka” przy danym Towarze. Po dodaniu wszystkich Towarów do Koszyka Klient wybiera w “Koszyku” sposób dostawy i płatności, a następnie składa zamówienie poprzez wybór przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 5. Przed „Potwierdzeniem Zamówienia” widoczna jest całkowita kwota zamówienia obejmująca cenę zamówionych Towarów oraz koszt wysyłki.
 6. Cena widoczna przy danym Towarze w Sklepie internetowym jest ceną brutto i nie obejmuje kosztów i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 7. Klient ma prawo dokonywać zmiany w “Koszyku” do czasu potwierdzenia Zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części dodanych do Koszyka Towarów.
 8. Dokonanie przez Klienta Zamówienia jest ofertą sprzedaży Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia.
 9. Sprzedawca potwierdza złożenie przez Klienta zamówienia na podany przy zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia maksymalnej liczby Towarów przy jednym Zamówieniu.
 11. W Sklepie internetowym jest możliwość wyboru następujących form płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy PayU (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności)
  2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 12. Zamówienia, które nie zostaną opłacane w terminie 5 dni od daty złożenia Zamówienia zostaną anulowane przez Sprzedawcę.
 13. Wybór płatności PayU umożliwia dokonanie płatności na etapie składania Zamówienia lub w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez wybór na Koncie Klienta opcji „zapłać teraz” w panelu „Moje zamówienia”. Klient który nie dokonał Rejestracji i dokonuje Zamówienia Towarów bez rejestracji może zamówić Towary wyłącznie z wykorzystaniem opcji „zapłać teraz” .
 14. Sprzedawca potwierdzi opłacone Zamówienie poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Klienta przy Zamówieniu adres poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia płatności dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem
 15. W przypadku braku Towaru lub ograniczonej dostępności, ewentualnie wydłużonym terminie realizacji Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o braku Towaru lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient ma prawo potwierdzić, że dalej jest zainteresowany realizacją złożonego, albo odstąpić od jego realizacji. W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia, Sprzedawca anuluje Zamówienie, co zostanie potwierdzone przesłaniem przez Sprzedawcę wiadomości na podany przy zamówieniu adres poczty elektronicznej, zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej kwoty w terminie 7 dni od dnia anulowania Zamówienia przez Klienta.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problem z zakłóceniami w potwierdzeniu Zamówienia dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej spowodowane ustawieniami serwerów poczty elektronicznej e-mail Klienta czy konfiguracją poczty elektronicznej, konfiguracją komputera.
 • 4 DOSTAWA
 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia od poniedziałku do piątku, na terenie Rzeczpospolitej.
 2. Sprzedawca realizuje Zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru, o czym Klient będzie informowany przez Sprzedawcę).
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niekompletnego adresu Dostawy.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 5. Sprzedawca informuje na stronie internetowej Sklepu o przewidywanym terminie realizacji Dostawy, który liczony jest w dniach roboczych zgodnie z
 6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 4 ust. 11 Regulaminu.
 7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, w szczególności opakowania przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów, które uległy uszkodzeniu podczas transport przez Dostawcę, należy sporządzić w obecności dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Sprzedawcę o zdarzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej …..
 8. W przypadku odmowy przyjęcia Towaru, Dostawca zwróci przesyłkę do Sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki.
 • 5 ODSTĄPINIE OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia, o ile jest ono realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej.
  1. Odstąpienie od Umowy odbywa się poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu złożonego pisemnie na adres Sprzedawcy Dariusz Leszczyński IMG Studio, adres: 05-660 Warka, Gąski 86,
 2. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@patinastyle.pl Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się w zakładce …. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. W przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.
 10. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • 6 RĘKOJMIA, REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z zawartą Umową sprzedaży należy kierować pisemnie na adres: Dariusz Leszczyński IMG Studio, adres: 05-660 Warka, Gąski 86.
 7. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z usług nieodpłatnych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę należy kierować w formie elektronicznej na adres kontakt@patinastyle.pl
 8. Sprzedawca odpowie na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta.
 9. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 • 7 USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi nieodpłatne drogą elektroniczną:
  1. Formularz kontaktowy,
  2. Konto Klienta,
  3. Newsletter,
  4. opinie Klienta.
 2. Usługi wskazane w § 7 ust. 1 Regulaminy są świadczone przez Sprzedawcę przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca ma prawo zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, w szczególności polegającej na:
  1. prowadzeniu działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu,
  2. zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy,
  3. zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
  4. naruszeniu przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o dokonaniu zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 • 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące ochrony Danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 3. Sprzedawca zastrzega prawo dokonania zmiany Regulaminu. Towar zamówiony przez Klienta przed dniem dokonania zmiany Regulaminu jest realizowany na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12. 2018 r.