REGULAMIN SKLEPU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1.Sklep internetowy działający pod adresem patinastyle.pl jest własnością firmy ImgStudio Dariusz Leszczyński (dalej: patinastyle.pl) zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nr NIP: 1130833561, REGON: 012645874, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem e.mail: kontakt@patinastyle.pl
  1.2.Patinastyle.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet  pod adresem : www.patinastyle.pl
 2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
  2.1.Klienci mają możliwość korzystania z Patinastyle.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Patinastyle.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Patinastyle.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Patinastyle.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy na adres email: kontakt@patinastyle.pl . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Patinastyle.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
  2.2.W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Patinastyle.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Patinastyle.pl., której przedmiotem są usługi świadczone przez Patinastyle.pl , na warunkach określonych w Regulaminie.
  2.3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Patinastyle.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu do wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Patinastyle.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
  2.4. Wszystkie produkty dostępne w Patinastyle.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2.5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Patinastyle.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT . Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
  3.1.Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w patinastyle.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Patinastyle.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku przez Internet lub wizytę w placówce banku.
  Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3.2. W zależności od wybranego sposobu płatności, Klient może zostać obciążony kosztami wykonania transakcji (prowizja).
 4. WYSYŁKA i ODBIÓR TOWARU
  4.1.Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy wyliczone dla danego zamówienia na podstawie zawartości koszyka i wybranego sposobu dostawy.
  4.2.Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Patinastyle.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
  4.3. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Patinastyle.pl, Patinastyle.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
  4.4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 1. ZWROT TOWARU
  6.1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
  6.2.Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres:
  ImgStudio Dariusz Leszczyński
  Gąski 86
  05-660 Warka

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Uwaga! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu otrzymanego towaru.

ImgStudio Dariusz Leszczyński
Gąski 86
05-660 Warka

kontakt@patinastyle.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim
odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:
1…………………………………………………………………………………………………………………..,
2………………………………………………………………………………………………………………….,
3………………………………………………………………………………………………………………….,
4………………………………………………………………………………………………………………….,
5…………………………………………………………………………………………………………………..

Numer paragonu/faktury:………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy:……………………………………………………………………….
Data odbioru:………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………
Data:……………………………………………………………………………………………………………