f

klauzula informacyjna

Warszawa, dnia 01.12.2018 roku

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 Przetwarzamy dane w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dbamy aby przetwarzanie nie naruszało Państwa praw i wolności. Zapewniamy także, że Państwa dane przetwarzamy w sposób bezpieczny.

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi  informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: email: kontakt@patinastyle.pl lub pisemnie na adres siedziby Administrator

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dariusz Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Dariusz Leszczyński IMG STUDIO, adres: 05-660 Warka, Gąski 86, NIP: 113-083-35-61, REGON: 012645874.

II. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Państwa dane są przetwarzane w celu:

 1. rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.
 2. rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.
 3. składania zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. w celu komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f
 7. w innym celu i zakresie, jeśli Administrator uzyska na to wyraźną zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 

III. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FIRMĘ:

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci:

 1. W przypadku rejestracji konta w Serwisie przetwarzamy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu,
 2. W przypadku składania zamówień w Serwisie, przetwarzamy  adres e-mail,  imię i nazwisko, numer telefonu, dokładny adres do korespondencji numer telefonu, numer NIP, firmę Przedsiębiorcy.
 3. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, przetwarzamy adres e-mail, numer telefonu, imię.
 4. W przypadku korzystania z formularza usługi Newsletter, przetwarzamy adres e-mail, numer telefonu
 5. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, przetwarzamy adres e-mail, pseudonim/nick.
 6. ODBIORCY DANYCH
 7. Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:
  1. w celu wykonania umowy podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np.  podwykonawcom usług, to jest: firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A. – w zależności od sposobu dostawy przez Użytkownika,
  2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  3. w celu wykonania na zlecenie Użytkownika płatności poprzez system PayU, w niezbędnym zakresie dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 8. Nie będziemy udostępniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim innym niż osoby trzecie, którym powierzamy przetwarzanie tych danych w celu i zakresie realizacji zamówień, dostarczenia usług lub realizacji innych celów określonych w § 3 ust. 1 pkt a), b) i c), chyba że obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa.
 9. Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym informatyk, księgowa) Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

IV. RZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/ EOG.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy Państwa dane do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora przechowywane są do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania do marketingowych.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA ADMINISTRATOR

Przysługuje Państwu:

 • prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
 • prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie istnieje inna podstawy prawna przetwarzania,
 • wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania  danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a dane te są przetwarzane w oparciu o nasz  uzasadniony interes. Uwzględnimy Państwa sprzeciw i przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać wysyłając informacje na adres kontakt@patinastyle.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody.

 

VIII. Informacja o dobrowolności/ wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i w przypadku braku ich podania będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.

Podanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

email: kontakt@patinastyle.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

X